• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

6346 hồ sơ

Đã xử lý

6128 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

684

Hồ sơ đã xử lý

625

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1356

Hồ sơ đã xử lý

1206

99.9 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1618

Hồ sơ đã xử lý

1495

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1234

Hồ sơ đã xử lý

1252

99.9 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1331

Hồ sơ đã xử lý

1168

99.7 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

123

Hồ sơ đã xử lý

112

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Lộc Hà 364 1369 1259 2 99.84% 75 1 359 37
UBND Thị trấn Lộc Hà 0 642 641 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Bình An 6 280 273 1 99.64% 3 0 9 0
UBND Xã Hộ Độ 0 374 372 2 99.47% 0 0 0 0
UBND Xã Hồng Lộc 1 525 521 0 100.00% 2 1 0 2
UBND Xã Ích Hậu 0 294 290 0 100.00% 1 2 1 0
UBND Xã Mai Phụ 0 189 189 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Phù Lưu 0 320 317 3 99.06% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Lộc 0 235 233 0 100.00% 2 0 0 0
UBND Xã Thạch Châu 0 361 359 1 99.72% 1 0 0 0
UBND Xã Thạch Kim 1 383 378 3 99.21% 3 0 0 0
UBND Xã Thạch Mỹ 2 967 967 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Thịnh Lộc 4 407 409 0 100.00% 0 2 0 0
-- Tổng -- 378 6346 6208 12 99.81% 88 7 369 40
Top